fbpx
Winkelwagen

Gratis verzending: vanaf 69,95

Gratis retourneren

1-2 dagen levertijd

Privacy Policy

Privacy beleid Wijnfantasie.nl 

Over ons privacy beleid 
Wijnfantasie.nl vindt uw privacy belangrijk. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw bestelling en het verbeteren van onze dienstverlening. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Wijnfantasie.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/12/2020. Wanneer er een nieuwe versie gepubliceerd wordt, vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Hieronder wordt beschreven welke gegevens wij over u verzamelen, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie, onder welke voorwaarden, uw gegevens kunnen worden gedeeld. Wij leggen uit op welke manier wij uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de, door ons verkregen, gegevens. Indien u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon privacy zaken: Dhr. S. Bakker – info@wijnfantasie.nl

Webwinkelsoftware – WooCommerce en Anders Neostrada
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce en Anders Neostrada. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Deze partijen hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, en zullen uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden. Beide partijen zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce en Anders Neostrada maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software waarbij er geen persoonsgegevens worden verzameld en/of opgeslagen. Beide partijen behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen voor het verbeteren van de dienstverlening.

Wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Hiervoor zijn passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik en verlies van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. 

Webhosting – Neostrada 
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Neostrada. Neostrada verwerkt persoonsgegevens namens WijnFantasie en zal uw gegevens noot gebruiken voor eigen doeleinden. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

E-mail/mailinglijsten – MailChimp
Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via MailChimp. Onze nieuwsbrieven worden geautomatiseerd verzonden via onze website. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dient u te klikken op de ‘unsubscribe’ link in de mail. MailChimp slaat uw persoonsgegevens beveiligd op en zal uw gegevens nooit gebruiken voor eigen doeleinden. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën welke inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor, om uw gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening, en in het kader daarvan informatie te delen met derden. 

Payment processors – Mollie 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft Mollie passende, technische en organisatorische maatregelen genomen. Mollie behoudt zich het recht voor, uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Beoordelingen – WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Wanneer u een review plaatst ben u verplicht om uw naam en mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met WijnFantasie, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen waarbij zij u vragen om een toelichting te geven op uw review. Indien wij u uitnodigen om een review te schrijven, zullen wij uw naam en e-mailadres delen met WebwinkelKeur. Ook WebwinkelKeur beschikt over technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij houden zich het recht voor, om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening, derden in te schakelen. Hiervoor heeft WijnFantasie toestemming verleend. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

Verzenden en logistiek – PostNL 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor de levering is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de, door ons afgenomen diensten (bezorging). Wanneer PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook ter beschikking aan deze partijen ten behoeve van de levering. 

Facturatie & boekhouden

 Externe verkoopkanalen

 Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u aan ons verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. WijnFantasie zal u om toestemming vragen wanneer wij uw gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de gesloten overeenkomst met WijnFantasie of een eed/wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan Wijnfantasie.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons, binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt, daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 
Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bent bij WijnFantasie. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten. Wanneer u dit bij ons aangeeft wordt dit beschouwd als een vergeetverzoek. Op grond van onze administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren.

Uw gegevens worden bewaard zolang de toepasselijke termijn hiervoor loopt. Onze medewerkers hebben dan geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en de documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. WijnFantasie stuurt, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw, bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken (Dhr. S. Bakker – info@wijnfantasie.nl). U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u, op het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te passen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken (Dhr. S. Bakker – info@wijnfantasie.nl). U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u, op het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

 Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken (Dhr. S. Bakker – info@wijnfantasie.nl). U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u, op het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat uw gegevens niet langer worden verwerkt, totdat u deze beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken (Dhr. S. Bakker – info@wijnfantasie.nl).  U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u, op het bij ons bekende e-mailadres, afschriften of kopieën van alle gegevens die wij, over u, hebben verwerkt of welke in opdracht van ons door anderen/derden zijn verwerkt. Omdat wij in dit geval de veilige koppelingen van databestanden niet langer kunnen hanteren, kunnen wij onze dienstverlening aan u niet langer voorzetten.

Recht van bezwaar en overige rechten 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Wijnfantasie.nl. Wanneer u bezwaar maakt zullen wij de verwerking van uw gegevens direct staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen waarna de verwerking blijvend wordt gestaakt. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken (Dhr. S. Bakker – info@wijnfantasie.nl). 

 Cookies – Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht, op grond van geldende wet- en regelgeving, inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google interpreteert deze informatie in samenhang met andere datasets en volgt zo uw bewegingen op het internet. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. 

Wanneer softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens Wijnfantasie.nl
Geldersestraat 17, 3812PP Amersfoort, Nederland |T (316) 577-98200|E info@wijnfantasie.nl |t.a.v. S. Bakker

Gratis verzending

Op bestellingen vanaf 69,95

Gemakkelijk retouneren

WijnFantasie staat voor service

Groot assortiment

De beste en lekkerste wijnen

100% Veilig betalen

Ideal / MasterCard / Paypal

De waardering van wijnfantasie.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.8/10 gebaseerd op 17 reviews.